Leveringsvoorwaarden

Algemeen
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist van Diëtistenpraktijk Dieet en kook en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever wordt verstaan alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen.
Behandeling gaat uitsluitend via afspraak vooraf.

Verhindering
Afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen kan, dat dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via e-mail te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Tarieven
Dieet en kook hanteert een tarief voor dieetadvisering van € 15,50 per kwartier. Het tarief is gebaseerd op de tarieven van de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). De consulten zijn berekend aan de hand van directe en indirecte tijd. Directe tijd is de gesprekstijd met de diëtist. Indirecte tijd is de tijd die de diëtist nodig heeft om voedingsadviezen uit te werken, voor contacten met verwijzers, administratie en andere bijkomstigheden ten behoeve van het uitwerken van het cliëntencontact.
Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.
Dieetadvies is voor 3 uren opgenomen in de basisverzekering.

Voor mensen met een chronische aandoening en die tevens behandeld worden door de huisarts komt dieetadvies niet ten laste van het eigen risico. Onder chronische aandoeningen vallen: Diabetes mellitus; COPD; Hart- en vaatziekten waaronder o.a. hoge bloeddruk, hoog cholesterol, overgewicht.

Veel verzekeraars hebben enkele uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende verzekering.

Tarieven 2017
Type consult Minuten directe + indirecte tijd Tarieven €
Screening Directe Toegankelijkheid 15 +   0 15,50
Eerste consult 45 + 45 93,00
Vervolgconsult 15 + 15 31,00
Telefonisch eerste consult 30 + 15 46,50
Telefonisch vervolgconsult 10 +   5 15,50
Email eerste consult 30 + 15 46,50
Email vervolgconsult 10 +   5 15,50
Huisbezoek eerste consult 60 + 60 124,00 + 28,50 toeslag
Huisbezoek vervolgconsult 30 + 30 62,00 + 28,50 toeslag

Declaraties
Dieet en kook zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na de factuurdatum overgemaakt te worden op bankrekeningnummer NL09 RABO 0129 7721 19 ten name van Dieet en kook. De opdrachtgever kan de rekening meestal declareren bij de zorgverzekeraar.

Betaling
Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso
Dieet en kook is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid
Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist. 

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat de diëtist voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij Klachtenloket Paramedici van het Kwaliteitsregister paramedici via 
 http://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/over/default.aspx .

Privacy
Uw privacy wordt gerespecteerd door Dieet en kook. De diëtist is daarnaast gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet geeft regels voor een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. Dieet en kook handelt conform deze wet.
Een exemplaar van deze algemene voorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.

Materialen van Dieet en kook
De diëtist ondersteunt uw behandeling met schriftelijke adviezen, recepten en/of voorlichtingsmateriaal, ontwikkeld door Dieet en kook.
Dieet en kook is de enige met het copyright op de eigen materialen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om het materiaal van Dieet en kook te vermeerderen en/of aan derden te verstrekken, tenzij u hiervoor toestemming heeft verkregen van Dieet en kook.